Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE  SBORU  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ
SENICE NA HANÉ

Od počátků po dnešní dny . . .

   Pravděpodobně první popud k založení hasičského sboru v Senici na Hané dal tehdejší nadučitel Vl. Juráš a za starostování Jana Nováka v roce 1892 byly provedeny přípravy k založení tohoto sboru. V zápise z té doby čteme: „Hasičské spolky jsou skutečně velkým dobrem pro společnost lidskou, čehož četné doklady by se daly vyhledati. Šlechetné spolky tyto svému účelu úplně zadost činí a při požárech důležitým činitelem jsou.“ Od tohoto důležitého mezníku v dějinách hasičského sboru v Senici historicky vycházíme. Začátkem následujícího roku byl hasičský spolek založen a jeho zakládajícími členy byli Jan Navrátil, František Pospíšil a František Otáhal. Prvním předsedou byl zvolen Jan Novák, náčelníkem Ignác Grecman, jednatelem Jakub Coufal, pokladníkem Josef Sorbi a cvičiteli Vl. Juráš a Jan Čamek. Koncem roku 1894 měl spolek již 74 členů a z toho 30 činných. Začátky byly těžké. Většina členů pocházela z řad chalupníků a domkařů, kteří přinášeli spolku značné oběti. Například stejnokroje si činní členové pořizovali sami což v tehdejší době nebyla jistě záležitost laciná.

    V roce 1894 zasahoval hasičský spolek poprvé, a to při požárech v Odrlicích, Ratajích i v Senici na Hané. Při požáru cukrovaru v Drahanovicích v roce 1899 se hasiči zvláště vyznamenali a dostalo se jim zvláštního uznání. V témže roce se v Senici konal župní přebor za účasti okolních sborů. Tehdy patřila Senice do 23. Župy K. H. Borovského.

    Hasičská zbrojnice tou dobou neexistovala, vždyť ještě v roce 1909 se dovídáme ze zápisů obecní rady, že se má vyhledat vhodné místo na stavbu hasičské kůlny. Byla potom okolo této záležitosti dlouhodobá tahanice. V roce 1908 byl na valné hromadě ustaven tzv. Pohřební spolek, jehož úkolem bylo vystrojit zemřelým členům pohřeb zdarma. Dodnes se dochoval zvyk postavit čestnou stráž členů SDH ve stejnokrojích. Kromě náročného výcviku, ošetřování a údržby požární techniky a plnění základního svého poslání, tedy chránit životy lidí a majetek při požáru, rozvíjel se v tehdejší době i život společenský. Hasiči pořádali plesy i zábavy, hasičské výlety spojené s ukázkovým cvičením atd. Z období do roku 1939 vzpomeneme alespoň účast na slavnosObrazekti „ Sázení lípy Svobody“ dne 1. máje 1914, pořízení nové ruční hasičské vahadlové stříkačky v roce 1930, zakoupení požárního automobilu v roce 1932 a postavení hasičské zbrojnice. Na závěr válečných let při osvobozování obce došlo po leteckém náletu k požáru domů na Hubenci i v centru obce. Hasiči tehdy přes obtížné podmínky pomáhali likvidovat oheň doslova za přímého ohrožení vlastního života.

   Po osvobození se sbor aktivně podílel na obnovení obce a zejména na budování místního rozhlasu. Účastnil se rovněž pietní slavnosti obětem Javoříčka a na sjezdu studentstva v Litovli.  Za dlouholetou činnost v hasičském hnutí byl čestným velitelem jmenován bratr Alois Lakomý a bratr Jan Vymětal, jako nejstarší člen obdržel čestnou medaili. To bylo v letech 1947 – 1948. Nové podmínky umožnily sboru provést úpravu sušárny na hadice a namontovat požární sirénu na věž kostela. V roce 1954 byla vybudována nová požární studna na náměstí, která objemem zásoby vody i vydatnosti pokrývá potřebu požární vody v centru obce.  O rok později (1955) byl za čestného jednatele zvolen bratr Josef Srovnal a čestným členem výboru bratr Josef Růžička. Oběma byla čestná funkce odměnou za dlouholetou obětavou práci.    Stará, nevyhovující zbrojnice dosloužila a bylo potřeba vybudovat novou.  S velkým nadšením se práce dařila a při slavnostním otevření 10. července 1964, za účasti okolních sborů se seničtí požárObrazeknící, tehdy již pod hlavičkou Svaz požární ochrany,  mohli pochlubit novou zbrojnicí, na které odpracovali více než 6000 brigádnických hodin.  Velký kus práce odvedli hasiči i při výstavbě kulturního domu v Senici na Hané a při všech ostatních akcích svépomocné výstavby v obci. Stará kulturní tradice hasičů v Senici se nezapřela ani v těchto letech, kdy po deset let za sebou pořádali „ Ostatkové merendy“ spojené s pochováváním basy. Konečně žádná kulturní a společenská akce se neobešla bez přítomnosti hasiče, dohlížejícího na požární bezpečnost. Hasiči organizovali mimo zmíněného průvodu masek také kácení máje, společenské plesy a další podobné akce, které vždy měly svůj nezapomenutelný folkloristický ráz.

   Nezapomínalo se ani na mládež. V roce 1962 byl založen kroužek mladých požárníků pod velením M. Hlavinky, dále pak V. Rozsypala a později Lad. Pospíšila a F. Kučery. V kroužku pracovalo na 30 chlapců a děvčat ve třech družstvech. Za dobré výsledky bylo senické družstvo vybráno reprezentovat Olomoucký okres. Kromě cvičení zajišťovali mladí požárníci, žňové hlídky a zasáhli i při hašení slámy, zapálené jiskrou parní lokomotivy. Odměnou těmto mladým požárníkům byly zájezdy a pionýrské tábory. Později se tento trend s mládeží nepodařilo udržet, ale z řady bývalých mladých požárníků se staly pozdější řádní členové sboru.

   V roce 1972 byla připravena oslava 80. výročí založení sboru, při které bylo 14 členů vyznamenáno odznakem „ Za zásluhy“ . Tehdejším předsedou SPO v Senici na Hané byl Alois Kvapilík, velitelem Václav Vaňák, jednatelem Miroslav Srovnal a hospodářem Jar. Vyroubal. Se vzrůstajícím zájmem celé společnosti o snižování škod, způsobených požáry, stoupala i připravenost požárního sboru v Senici na Hané. V následujících letech byla zajištěna veškerá potřebná hasební technika, došlo k navázání nejužší spolupráce s požárními jednotkami závodů v obci, byl pořízen nejprve rekonstruovaný cisternový automobil a později požární vozidlo Škoda 706 CAS 25. Při oslavách 90 let založení sboru v roce 1982 čítala členská základna 43 aktivních členů. Předsedou byl tehdy Miroslav Srovnal, velitelem Antonín Malý, jednatelem Mir. Hlavinka a hospodářem František Kučera. O 5 let později, tedy v roce 1987získala jednotka zásahový automobil AVIA - DA 12 vybavený přenosnou požární stříkačku PPS12. 

    Po politickém převratu v roce 1989 se jednotka pod názvem Svaz požární ochrany v Senici na Hané stává 14. 12. 1995 Sborem dobrovolných hasičů Senice na Hané  - organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tou dobou je starostou Miroslav Janek, velitelem Josef Dolák a jednatelem František Kučera. Výkonný výbor si v té době dobře uvědomuje, že věkový průměr je  vysoký a tak rekrutuje mladší ročníky převážně z řad sokolské organizace v obci. V roce 2001 se pak starostou stává Petr Skopal, hospodářem Vladimír Sach, velitelem Jiří Osyka, jeho zástupcem Roman Hlavinka a sbor se dostává do renesance. Výbor tehdy vsadil na mladou dravost a nechal je sbor řídit a jen z povzdálí sledoval jejich počínání. Předešel tím generačním rozdílům názorů, čehož si nástupci nesmírně vážili a dobře si uvědomovali zodpovědnost, která teď ležela na jejich bedrech.

Nová generace senických hasičů po pár letech působení dokazuje, že tehdejší generační výměna byla dobrým tahem. V dnešním tržním hospodářství je vše složitější a komplikovanější a vše se točí okolo finančních prostředků.  Naštěstí současné vedení sboru si tuto situaci dostatečně uvědomuje a dělá vše pro to, aby sbor fungoval dál, a to co nejlépe. Díky úzké spolupráci s obcí, Okresním sdružením hasičů Olomouc, Olomouckým krajem, Hasičským záchranným sborem Olomouc a dalšími subjekty i z řad soukromé sféry se daří zajišťovat prostředky na obnovu vybavení a techniky. Nemalý podíl na financování mají fondy evropské unie.

   Z úspěchů sboru v posledních letech můžeme uvést třeba pořízení nového zásahového vozidla TATARA 815 – CAS 32. Tento vůz byl bezúplatně předán z HZS Šumperk a za podpory Obce, Olomouckého kraje a dalších sponzorů byl ve firmě KOMET Pečky totálně repasován a v říjnu 2006 slavnostně předán jednotce SDH Senice na Hané k užívání. Při této příležitosti, které se osobně zúčastnil i ministr vnitra RNDr. Ivan Langer byl vyznamenán nejstarší člen, bratr Vladimír Navrátil medailí „Za mimořádné zásluhy“. Dalším z úspěchů je pořízení vyřazené sanitky VW Transporter a její přebudování na zásahové vozidlo určené převážně k technickým výjezdům. Ke garážování tohoto vozu byla v roce 2006 svépomocí vybudována nová garáž.

   Také kulturní a společenský život v obci si opět hasiči osvojili. Od roku 2004 se sboru podařilo obnovit tradiční společenský ples. SDH pořádá také taneční a hodové zábavy, stavění a kácení máje, dětské dny a v roce 2007 oslavil již 115 let od svého založení. Při těchto oslavách byl medailí za příkladnou práci vyznamenán velitel Jiří Osyka. Dalším přínosem mladé generace je, že od roku 2004 začaly ve sboru působit ženy, které se mimo jiné věnují požárnímu sportu, ale také se podílí na pořádání a zajišťování společenských a kulturních akcí. Od roku 2006 se také podařilo obnovit práci s mladými hasiči především za přispění manželů Rostislva a Lenky Šullových.    V závěru roku 2008 sbor čítá 100 členů. Starostou sboru je David Gbelec, velitelem Jiří Osyka, hospodářem Veronika Sachová, jednatelem Hana Hlavinková a vedoucím mládže Rostislav a Lenka Šullovi.

   Dalším velkým cílem, který si seničtí hasiči již před nějakým časem stanovili, je snaha zajistit finanční zdroje k rekonstrukci zbrojnice, především z fondů evropské unie. Věřme tedy, že i tento cíl bude naplněn a že zbrojnice SDH Senice na Hané v blízké budoucnosti dostane nový kabát.

                                                                             David Gbelec

Zdroj historických údajů: upomínková publikace k 90. výročí založení sboru z roku 1982, autor: Květoslav Pytlíček

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


MessengerMail listArchiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31